Zarząd spółki Zakłady Silikatowe Żytkowice SA wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000269960, informuje, że Uchwałą Zarządu z dnia 17 czerwca 2021r., na dzień 06 lipca 2021 roku, na godzinę 13.30 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Pana Krzysztofa Gładkiego, przy ul. Nałęczowskiej 60, lok. 23, zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Silikatowych Żytkowice Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty roku obrotowego 2020.

11. Zamknięcie obrad.

Zarząd Zakładów Silikatowych Żytkowice SA informuje, że:
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności.
Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Z poważaniem
Jacek Koczwara
Prezes Zarządu