PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników

zwołanego na dzień 25 kwietnia

spółki pod firmą

POLSKA CEGŁA ŻYTKOWICE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żytkowicach.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z roku obrotowego 2023.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży gruntów w użytkowaniu wieczystym.

12. Zamknięcie obrad.