ZAWIADOMIENIE (PIERWSZE) O PRZEKSZTAŁCENIU

SPÓŁKI

POLSKA CEGŁA ŻYTKOWICE SPÓŁKA AKCYJNA

(Spółka Przekształcana)

W SPÓŁKĘ

POLSKA CEGŁA ŻYTKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(Spółka Przekształcona)

Stosownie do art. 560 § 1 KSH Zarząd Polska Cegła Żytkowice Spółka Akcyjna, z siedzibą w Żytkowicach (adres: Żytkowice, 26-930 Garbatka Letnisko) zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Polska Cegła Żytkowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Żytkowicach na zasadach określonych w Planie Przekształcenia sporządzonym przez Zarząd Spółki.
Zgodnie z Planem Przekształcenia wartość bilansowa Spółki na dzień 01.01.2023r. wynosi 9 849 519,77 zł . Kapitał własny (aktywa netto) na dzień bilansowy wynosi

8 835 864,59 zł, a zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 013 655,18 zł. Wspólnikami w Spółce z o. o. będą akcjonariusze Spółki przekształcanej na dzień przekształcenia Spółki. Liczba objętych przez wspólnika udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej będzie równa liczbie posiadanych akcji Spółki Przekształcanej podzielonej przez 1000 (jeden tysiąc) na dzień przekształcenia .

Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie wynosił po Przekształceniu 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) i będzie dzielić się na 1 000 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) każdy udział. Wszyscy akcjonariusze Spółki Przekształcanej z Dniem Przekształcenia automatycznie staną się udziałowcami Spółki Przekształconej, z mocy ustawy. Udziałowcy nie muszą składać żadnych oświadczeń o uczestnictwie w Spółce Przekształconej. W wyniku Przekształcenia nie dojdzie do żadnych podmiotowych zmian w składzie właścicieli.
Udziały nie będą uprzywilejowane w żaden sposób. Wspólnicy Spółki nie otrzymają żadnych szczególnych praw w Spółce Przekształconej.

Planuje się zachowanie w Spółce Przekształconej Zarządu i Rady Nadzorczej w niezmienionym składzie.

Obecny skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki:

Jacek Koczwara – Prezes Zarządu Spółki

Ela Szcześniak – Członek Zarządu Spółki

Paweł Kostecki – Członek Zarządu Spółki

Marek Mikuć – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki

Maria Koczwara – Członek Rady Nadzorczej Spółki

Tomasz Kowalski – Członek Rady Nadzorczej Spółki

Magdalena Młudzik Kędzia – Członek Rady Nadzorczej Spółki

Robert Przybylski – Członek Rady Nadzorczej Spółki,

Nie jest przewidziane przyznanie szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przekształconej ani innym osobom uczestniczącym w Przekształceniu. Nie jest przewidziane przyznanie żadnych dodatkowych uprawnień udziałowcom Spółki Przekształconej. Uchwała o przekształceniu, Plan Przekształcenia oraz proponowana treść Umowy wymagają zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki, którego odbycie jest planowane w marcu lub kwietniu 2023 r.

Pozostałe prawa i obowiązki Wspólników ustalone zostaną zgodnie z Umową Spółki, której projekt stanowi załącznik do Planu Przekształcenia.

W okresie od dnia niniejszego Zawiadomienia o zamiarze powzięcia Uchwały o przekształceniu do dnia powzięcia Uchwały o przekształceniu Spółki w siedzibie Spółki pod adresem: 26-930 Garbatka Letnisko, Żytkowice BN, każdy akcjonariusz może zapoznać się z Planem Przekształcenia Spółki wraz z załącznikami, tj. projektem Uchwały w sprawie przekształcenia, projektem Umowy spółki przekształconej, Sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym dla celów przekształcenia na 01.01.2023 r.

Sprawozdanie nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta co jest zgodne z art. 559 § 1 KSH.

Jacek Koczwara – Prezes Zarządu Spółki

Załączniki:

+projekt uchwały

Uchwała nr …./2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polska Cegła Żytkowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Żytkowicach z ………………… 2023 roku w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
(projekt)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polska Cegła Żytkowice S.A. („Spółka),
niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 563 § 1 pkt 12, po zapoznaniu się z „Planem Przekształcenia Spółki przygotowanym przez Zarząd Spółki w dniu 27 lutego 2023 r. („Plan Przekształcenia) oraz załącznikami do Planu Przekształcenia, postanawia:

a) przekształcić Spółkę w spółkę Polska Cegła Żytkowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przekształcona”), na zasadach określonych w Planie Przekształcenia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, której treść wraz z załącznikami została udostępniona przez Spółkę akcjonariuszowi Spółki w dniu 28 lutego 2023 roku.


b) zatwierdza Plan Przekształcenia wraz z załącznikami do Planu Przekształcenia;

c) ustala wysokość kapitału zakładowego Spółki Przekształconej na 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), która to wysokość nie ulegnie zmianie w wyniku Przekształcenia, a który to kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie dzielić się na

1 000 (słownie: jeden milion) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) każdy udział.

d) ustala następujący skład pierwszego Zarządu Spółki Przekształconej:

Jacek Koczwara – Prezes Zarządu Spółki

Ela Szcześniak – Członek Zarządu Spółki

Paweł Kostecki – Członek Zarządu Spółki


e) ustala następujący skład pierwszej Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej:

Marek Mikuć – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki

Maria Koczwara – Członek Rady Nadzorczej Spółki

Tomasz Kowalski – Członek Rady Nadzorczej Spółki

Magdalena Młudzik Kędzia – Członek Rady Nadzorczej Spółki

Robert Przybylski – Członek Rady Nadzorczej Spółki,

f) wyraża zgodę na brzmienie Umowy Spółki Przekształconej w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki w załączniku nr 2 do Planu Przekształcenia;

g) na podstawie art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) postanawia nie zamykać ksiąg rachunkowych Spółki ani nie otwierać ksiąg rachunkowych Spółki Przekształconej; księgi rachunkowe Spółki będą prowadzone na zasadzie kontynuacji dla Spółki Przekształconej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że Przekształcenie następuje z dniem rejestracji Przekształcenia przez sąd rejestrowy Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

+projekt umowy

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(Projekt –02-2023 r.)

§ 1

Firma Spółki brzmi:

POLSKA CEGŁA ŻYTKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 2

Siedzibą Spółki jest miejscowość ŻYTKOWICE w gminie GARBATKA-LETNISKO.

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 23.99,Z

 2. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 46.73,Z

 3. Produkcja opakowań drewnianych PKD 16.24,Z

 4. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu PKD 23.69,Z

 5. Wydobywanie żwiru i piasku, wydobywanie gliny i kaolinu PKD 08.12,Z

§ 4

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 1 000 000,00 zł (słownie: milion zł zero gr) i dzieli się na 1 000 (słownie: jeden tysiąc ) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł zero gr).

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

 1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

 2. Na każdy udział przypada jeden głos.

 3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

§ 7

1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to

czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 8

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 9

Organami Spółki są:

 1. Zarząd;

 2. Rada Nadzorcza

 3. Zgromadzenie wspólników.

§ 10

 1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej.

 2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.

 1. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 11

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 12

 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.

 2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 lat.

 3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.

§ 13

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 20% wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.